Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady co do formy, treści, funkcjonowania, zasad zamieszczania komercyjnych jak i niekomercyjnych publikacji, reklam, ogłoszeń i innych na antenie „Nasze Radio” oraz na stronach portalu internetowego „nasze-radio.nl” należących do Polskie-Radio, a także zasady korzystania z portalu nasze-radio.nl dla użytkowników indywidualnych i firmowych. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z portalu nasze-radio.nl.

 1. Forma i treść komercyjnych i niekomercyjnych publikacji na antenie „Nasze-Radio” oraz na stronie głównej portalu internetowego „nasze-radio.nl” uzależnione są od statusu użytkownika: Firmowy / komercyjny lub indywidualny / niekomercyjny.

  1a. W przypadku użytkowników firmowych / komercyjnych (tj. firm, przedsiębiorstw, organizacji, instytucji itp.) długość spotów reklamowych jest jednorazowo ograniczona w czasie antenowym od 15 sekund do 30 sekund. Treść spotu reklamowego redagowana jest za pomocą dostępnego na portalu nasze-radio.nl kreatora bądź w formie gotowego nagrania spełniającego standardy jakości i treści. Po dokonaniu płatności należy przesłać szczegóły zamówionej reklamy. Akceptacja scenariusza przez zleceniodawcę i Polskie-Radio rozpoczyna proces produkcji spotu reklamowego. Wyprodukowany spot reklamowy po otrzymaniu przez Polskie-Radio akceptacji zleceniodawcy zostanie wyemitowany na antenie Nasze Radio. Spoty reklamowe publikowane na antenie Nasze Radio są płatne. Płatności można dokonywać za pośrednictwem usługi iDeal lub systemy PayPal. Cennik spotów reklamowych dla użytkowników firmowych / komercyjnych dostępny jest na stronie w załączniku Nr 1 (Załącznik1).

 2.  

 

   1. Spoty “speed reklamy” są oferowaną przez Polskie-Radio są opcjonalną wersją tradycyjnego spotu reklamowego o tej samej długości oraz systemie złożenia zamówienia. Speed reklama zostanie umieszczona na playliście w ciągu 24 godzin od dokonania płatności i dostarczenia przez zleceniodawcę scenariusza reklamy. Reklama zostanie wyprodukowana przez zespół Polskie-Radio z wykorzystaniem nieprofesjonalnego lektora i dodana do playlisty. Speed reklama jest usługą płatną. Płatności można dokonać za pośrednictwem usługi iDeal lub systemy PayPal. Cennik speed reklam dostępny jest dla użytkowników komercyjnych w załączniku nr1(Załącznik1).

  1. Do dyspozycji użytkowników komercyjnych jest również wizytówka radiowa która ograniczona jest do 15 sekund czasu antenowego. Wizytówka ma charakter informacyjny dla potencjalnych odbiorców, zatem może zawierać dane adresowe i kontaktowe, jednak nie może przybierać formy spotu reklamowego bądź stanowić reklamy samej w sobie. Treść wizytówki reklamowej redagowany jest za pomocą dostępnego na portalu nasze-radio.nl kreatora bądź w formie gotowego nagrania spełniającego standardy jakości i treści. Po dokonaniu płatności należy przekazać do Polskie-Radio treść wizytówki radiowej. Akceptacja treści wizytówki radiowej przez Polskie-Radio rozpoczyna proces produkcji. Wyprodukowana wizytówka po otrzymaniu przez Polskie-Radio akceptacji zostanie wyemitowana na antenie Nasze Radio.  Wizytówki radiowe publikowane na antenie Nasze Radio są płatne. Płatności można dokonać za pośrednictwem iDeal lub systemy PayPal. Cennik wizytówek radiowych dostępny jest dla użytkowników komercyjnych załączniku nr1 (Załącznik1).

  2. W przypadku użytkowników którzy są osobami prywatnymi, promocja ogłoszeń na antenie radia Nasze-Radio przewidziana jest w formie „mini spotów reklamowych” których treść redagowana jest za pomocą kreatora dostępnego na portalu nasze-radio.nl, a długość mini spotu reklamowego musi zamykać się w przedziale od 7 sekund do 15 sekund czasu antenowego. Warunkiem koniecznym do wyemitowania mini spotu reklamowego na antenie Nasze-Radio jest opublikowanie ogłoszenia w dziale ogłoszeń na portalu nasze-radio.nl w odpowiedniej dla treści ogłoszenia kategorii. Po dokonaniu płatności należy przekazać do Polskie-Radio treść mini spotu reklamowego. Akceptacja treści mini spotu reklamowego przez Polskie-Radio rozpoczyna proces produkcji. Wyprodukowany mini spot reklamowy po otrzymaniu przez Polskie-Radio akceptacji zostanie wyemitowany na antenie Nasze-Radio. Płatności można dokonać za pośrednictwem iDeal lub systemy PayPal. Cennik mini spotów reklamowych dostępny jest dla użytkowników prywatnych w załączniku nr2 (Załącznik2).

  3. Pozdrowienia dla osób prywatnych publikowane na antenie Nasze-Radio są dostępne dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników portalu nasze-radio.nl, za pomocą kreatora dostępnego na stronie serwisu oraz po dokonaniu płatności treść pozdrowień zostanie odczytana na antenie Nasze-Radio. Płatności można dokonać za pośrednictwem iDeal lub systemy PayPal. Długość pozdrowień oraz czas wyemitowania ich na antenie Nasze-Radio jest  ograniczony czasem antenowym i dostępnością usługi. Nasze-Radio zastrzega sobie prawo do edytowania treści pozdrowień i emisji ich w zmienionej formie, bez wcześniejszego poinformowania usługobiorcy. Nasze-Radio zastrzega sobie prawo do niepublikowania pozdrowień pomimo dokonania płatności jeśli pozdrowienia sformułowane są nielogicznie, zawierają treści niezgodne z formą pozdrowień, zawierają słownictwo powszechnie uznane za wulgarne, niestosowne zwroty oraz naruszają ogólne zasady moralne.

  4. Piosenka na życzenie” jest dostępna dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników portalu nasze-radio.nl. Usługa dostępna jest za pośrednictwem portalu nasze-radio.nl. Na antenie Nasze-Radio mogą zostać wyemitowane jedynie utwory śpiewane przez polskich artystów. Piosenka na życzenie jest usługą bezpłatną. Ze względu na ograniczony czas antenowy nie wszystkie zamówione piosenki zostaną wyemitowane. Polskie-Radio zastrzega sobie prawo do niewyemitowania piosenki bez podawania powodu oraz nie informowania użytkownika o odmowie emisji.

  5. Audycje Live emitowane na antenie Nasze-Radio mają charakter sponsorowany i niesponsorowany w zależności od charakteru danej audycji. Czas trwania audycji jest dostosowywany indywidualnie do każdej audycji. Forma produkcji oraz sposób płatności za usługę jest dobierany indywidualnie do zamówienia. Treść i forma audycji live musi być zgodna z polityką rozgłośni radiowej Nasze-Radio.

   1. Audycja Live sponsorowana jest usługą odpłatną której treść oraz forma musi być zgodna z założeniami programowymi Nasze-Radio. Koszt audycji sponsorowanej jest uzależniona bezpośrednio od treści audycji oraz czasu jej trwania.

   2. Audycja Live niesponsorowana jest audycją nieodpłatną jednak jej treść musi być zgodna z misją rozgłośni radiowej Nasze-Radio. Misja radia Nasze-Radio opisana jest w punkcie 1.7 regulaminu.

  6. Nasze-Radio i portalu nasze-radio.nl oprócz działalności komercyjnej pragnie również nieść misję której celem jest promocja polskiej tradycji wśród holenderskiej polonii. Część działań jakie podejmujemy mają na celu zrzeszanie naszych rodaków i podtrzymywanie polskiej kultury w Holandii, a także zaoferowanie portalu rozrywkowo-ogłoszeniowego w celu ułatwienia dostępności do rynków min. rynku pracy, usług, itp. Działalność ta, zasadniczo nie ma mieć charakteru komercyjnego jeżeli usługobiorca nie oczekuje przychodów z wykonanej usługi. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszą redakcją za pośrednictwem portalu nasze-radio.nl

 1. Użytkownik korzystajacy z usług rozgłośni Nasze-Radio oraz portalu nasze-radio.nl publikuje treści wyłącznie na własną odpowiedzialność. Polskie-Radio jako właściciel rozgłośni Nasze-Radio i portalu nasze-radio.nl zastrzega sobie prawo do nieweryfikowania treści publikowanych przez użytkowników oraz niepublikowania wszelkich treści uznanych za niezgodne z punktami 2.1., 2.2., 2.3. regulaminu, a także zrzeka się odpowiedzialności za takie treści na rzecz podmiotów je publikujących.

  1. Niedopuszczalne jest publikowanie treści niezgodnych z prawdą, sprzecznych z prawem, nakłaniających lub/i wzywających nienawiści na tle rasowym, etnicznym wyznaniowym, a także propagujących przemoc i agresywne zachowania w przestrzeni publicznej jak i w internecie tj. “hejt”.

  2. Zabronione jest w publikowanych treściach używanie zwrotów i sformułowań które powszechnie uznawane są za wulgarne, obraźliwe, bądź takie które można uznać za naganne moralnie. Używanie specyficznych skrótów myślowych, które mogą zostać uznane za wulgarne również jest niedopuszczalne.

  3. Niedopuszczalne jest publikowanie przez użytkowników treści zawierających odnośniki do innych serwisów, mediów,  reklam, itp. Ponadto powielanie tych samych treści bądź nieznacznie edytowanych które można uznać za spam jest surowo zabronione i może prowadzić do czasowego zawieszenia bądź usunięcia konta użytkownika).

 2. Portal nasze-radio.nl realizując swoją misję ułatwia kontakt pomiędzy pracodawcami, a potencjalnymi pracobiorcami za pośrednictwem kategorii “Praca”. Warunkiem koniecznym do korzystania z tej usługi jest zarejestrowanie się w portalu nasze-radio.nl

  1. Użytkownicy starający się znaleźć nową pracę mają możliwość dostarczenia swojego CV za pośrednictwem portalu nasze-radio.nl do wybranych procodawców bądź ich przedstawicieli i agencji pracy współpracujących z Polskie-Radio. Dostarczanie CV użytkownika musi być zgodne z punktem 3.2.

  2. Dostarczenia CV użytkownika można dokonać za pośrednictwem “kreatora CV” dostępnego w portalu nasze-radio.nl  bądź poprzez wysłanie gotowego dokumentu w odpowiednim formacie (.pdf / .txt). Dokument po zweryfikowaniu zostanie automatycznie przekazany do wszystkich bądź wybranych przez użytkownika agencji pracy. Dostarczone przez użytkownika CV musi spełniać ogólno przyjęte standardy tego typu dokumentów oraz być zgodne z prawdą. Dokumenty które nie spełniają standardów i/lub nie są zgodne z prawdą będą odrzucane. Portal nasze-radio.nl zastrzega sobie prawo do nieweryfikowania dokumentów pod kątem ich zgodności z prawdą.

   1. Użytkownik korzystający z automatycznego przesyłania CV do wszystkich bądź wybranych agencji pracy może wysłać swój dokument ponownie dopiero po upływie siedmiu dni. Reagowanie na pojawiające się na portalu nasze-radio.nl ogłoszenia nie jest ograniczone.

  3. Ochrona danych osobowych związana z przetwarzaniem danych obejmuje jedynie okres w którym dane osobowe użytkownika zostaną przetworzone i/lub zweryfikowane, a następnie przekazane do wszystkich bądź wybranych pośredników pracy i/lub agencji pracy. Wszystkie wyżej wymienione operacje odbywają się na wykorzystywanych przez Polskie-Radio serwerach, a wraz z przetransferowaniem danych użytkowników do wyżej wymienionych podmiotów zostają one bezpowrotnie usunięte z serwerów użytkowanych przez Polskie-Radio. Ze względu na automatyzację procesu transferu danych Polskie-Radio nie przechowuje danych użytkowników tym samym zrzeka się odpowiedzialności za ich ochronę poza procesem transferu danych. Użytkownik serwisu nasze-radio.nl udostępnia swoje dane wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik który zaakceptuje regulamin i przekaże swoje dane za pośrednictwem portalu nasze-radio.nl zrzeka się wszelkich przyszłych roszczeń od Polskie-Radio. które nie bierze odpowiedzialności za przekazane przez użytkowników dane oraz za ich wykorzystanie przez osoby bądź podmioty niezwiązane z Polskie-Radio. Dane przekazane do podmiotów pośredniczących rynku pracy nie podlegają ochronie danych osobowych przez Polskie-Radio. Polskie-Radio niebędące właścicielem serwerów z których korzysta portal nasze-radio.nl zrzeka się odpowiedzialności za ochronę danych na rzecz właściciela lub właścicieli bądź podmiotów zarządzających serwerem.


 

  1. Użytkownicy komercyjni oferujący pracę za pośrednictwem usługi “praca” na portalu nasze-radio.nl zobowiązani są do umieszczenia w swoim profilu i/lub ofercie nazwy firmy, adresu oraz w przypadku przedsiębiorstw zarejestrowanych w Holandii numeru KvK, a podmiotów zarejestrowanych w Polsce numerów NIP i REGON. Polskie-radio zastrzega sobie prawo weryfikacji numeru KvK, NIP i REGON na potrzeby prowadzonej działalności, a także odmowy świadczenia usługi jeżeli podane dane (w tym nr KvK, REGON i NIP) będą niekompletne, błędne bądź będą budziły jakiekolwiek zastrzeżenia.

  2. Użytkownicy komercyjni korzystający z kategorii “praca” publikując treści ogłoszeń bądź innych dokumentów zobowiązani są do przestrzegania zasad zawartych w punktach 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3. regulaminu.

   1. Niedopuszczalne jest publikowanie treści niezgodnych z prawdą, sprzecznych z prawem, nakłaniających lub/i wzywających nienawiści na tle rasowym, etnicznym wyznaniowym, a także propagujących przemoc i agresywne zachowania w przestrzeni publicznej jak i w internecie tj. “hejt”.

   2. Zabronione jest w publikowanych treściach używanie zwrotów i sformułowań które powszechnie uznawane są za wulgarne, obraźliwe, bądź takie które można uznać za naganne moralnie. Używanie specyficznych skrótów myślowych, które mogą zostać uznane za wulgarne również jest niedopuszczalne.

   3. Niedopuszczalne jest publikowanie przez użytkowników treści zawierających odnośniki do innych serwisów, mediów,  reklam, itp. Ponadto powielanie tych samych treści bądź takich które można uznać za spam jest surowo zabronione.

  3. Promocja ogłoszeń użytkowników komercyjnych na portalu nasze-radio.nl w kategorii “praca” oraz na antenie Nasze-Radio obejmuje promocję w radiu jak również szereg usług w serwisie.

   1. W przypadku użytkowników komercyjnych (tj. firm, przedsiębiorstw, organizacji,  instytucji itp.) długość spotów reklamowych jest jednorazowo ograniczony w czasie antenowym od 15 sekund do 30 sekund. Treść spotu reklamowego redagowana jest za pomocą dostępnego na portalu nasze-radio.nl kreatora bądź w formie gotowego nagrania spełniającego standardy jakości i treści. Po dokonaniu płatności należy przesłać szczegóły zamówionej reklamy. Akceptacja scenariusza przez zleceniodawcę i Polskie-Radio rozpoczyna proces produkcji spotu reklamowego. Wyprodukowany spot reklamowy po otrzymaniu przez Polskie-Radio akceptacji zleceniodawcy zostanie wyemitowany na antenie Nasze-Radio. Dostępne są również “speed reklamy” (patrz punkt 1.1.1. regulaminu). Spoty reklamowe publikowane na antenie Nasze-Radio są płatne. Płatności można dokonać za pośrednictwem usługi iDeal lub systemy PayPal. Cennik spotów reklamowych dostępny jest dla użytkowników komercyjnych w załączniku nr1(Załącznik1).

   2. Do dyspozycji użytkowników komercyjnych jest również wizytówka radiowa która ograniczona jest do 15 sekund czasu antenowego. Wizytówka ma charakter informacyjny dla potencjalnych odbiorców, zatem może zawierać dane adresowe i kontaktowe, jednak nie może przybierać formy spotu reklamowego bądź stanowić reklamy samej w sobie. Treść wizytówki reklamowej redagowany jest za pomocą dostępnego na portalu nasze-radio.nl kreatora bądź w formie gotowego nagrania spełniającego standardy jakości i treści. Po dokonaniu płatności należy przekazać do Polskie-Radio treść wizytówki radiowej. Akceptacja treści wizytówki radiowej przez Polskie-Radio rozpoczyna proces produkcji. Wyprodukowana wizytówka po otrzymaniu przez Polskie-Radio akceptacji zostanie wyemitowana na antenie Nasze-Radio.  Wizytówki radiowe publikowane na antenie Nasze-Radio są płatne. Płatności można dokonać za pośrednictwem iDeal lub systemy PayPal. Cennik wizytówek radiowych dostępny jest dla użytkowników komercyjnych załączniku nr1 (Załącznik1).

   3. Użytkownik komercyjny portalu nasze-radio.nl posiada możliwość darmowej rozbudowy swojego profilu umieszczając w nim dodatkowe informacje kontaktowe.

   4. Promocja ogłoszeń w portalu nasze-radio.nl obejmuje również banery reklamowe na stronie głównej serwisu, na podstronie kategorii “praca” oraz w formie mini banerów reklamowych wyświetlanych pomiędzy poszczególnymi ogłoszeniami. Projekty banerów reklamowych w formacie .jpg i wymaganych wymiarach (odpowiednio: 170 x 180; 170 x 200; 170 x 310; 400 x 110; 1200 x 400) należy dostarczyć do Polskie-Radio po dokonaniu płatności za usługę. Po akceptacji projektu i otrzymaniu potwierdzenia zapłaty za usługę baner zostanie umieszczony na stronie serwisu nasze-radio.nl zgodnie z warunkami zakupionej usługi. Banery reklamowe w portalu nasze-radio.nl są płatne, a ich cena uzależniona jest od wymiarów baneru oraz umiejscowienia na stronie głównej portalu lub na wybranych podstronach. Płatności można dokonać za pośrednictwem iDeal lub systemy PayPal. Dokładny cennik banerów reklamowych dostępny jest dla użytkowników komercyjnych załączniku nr3 (Załącznik3).

   5.  Użytkownicy komercyjni chcąc wyeksponować swoje ogłoszenie w danej kategorii i/lub na stronie głównej mogą skorzystać z usługi “wyróżnienia ogłoszenia” bądź “podbicia ogłoszenia”. Wyróżnienie ogłoszenia w kategorii praca nada ogłoszeniu użytkownika czerwone tło stając się bardziej zauważalne. Podbicie ogłoszenia przeniesie ogłoszenie jednorazowo na szczyt listy ogłoszeń. Wyróżnienie jak i podbicie są usługami płatnymi. Płatności można dokonać za pośrednictwem iDeal lub systemy PayPal.

   6. Ponowne umieszczenie ogłoszenia o tej samej treści możliwe jest dopiero po wygaśnięciu poprzedniego ogłoszenia. Powielanie tych samych treści ogłoszeń traktowane będzie jako spam. Każde ogłoszenie w kategorii “praca” musi być zgodne z zasadami zawartymi w punktach 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3. regulaminu.

 1. Użytkownicy prywatni jak również użytkownicy komercyjni zarejestrowani na portalu nasze-radio.nl posiadają możliwość skorzystania z serwisu ogłoszeniowego będącego elementem portalu. Publikowanie treści ogłoszeń odbywa się za pośrednictwem kreatora dostępnego na portalu nasze-radio.nl w kategorii “ogłoszenia” Warunkiem koniecznym do użytkowania kategorii ”ogłoszenia” jest posiadanie konta na portalu nasze-radio.nl.

  1. Wszyscy użytkownicy portalu nasze-radio.nl korzystający z kategorii “ogłoszenia zobowiązani są do przestrzegania zasad korzystania z serwisu ogłoszeniowego zawartych w punktach 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. regulaminu portalu nasze-radio.nl.

   1. Publikowane treści ogłoszeń muszą być sformułowane poprawnie z zasadami języka polskiego, zawierać adekwatny do treści tytuł oraz muszą zostać opublikowane w odpowiedniej kategorii.

   2. Użytkownicy prywatni nie mogą umieszczać ogłoszeń komercyjnych.

   3. Niedopuszczalne jest publikowanie treści niezgodnych z prawdą, sprzecznych z prawem, nakłaniających lub/i wzywających nienawiści na tle rasowym, etnicznym wyznaniowym, a także propagujących przemoc i agresywne zachowania w przestrzeni publicznej jak i w internecie tj. “hejt”.

   4. Zabronione jest w publikowanych treściach używanie zwrotów i sformułowań które powszechnie uznawane są za wulgarne, obraźliwe, bądź takie które można uznać za naganne moralnie. Używanie specyficznych skrótów myślowych, które mogą zostać uznane za wulgarne również jest niedopuszczalne.

   5. Niedopuszczalne jest publikowanie przez użytkowników treści zawierających odnośniki do innych serwisów, mediów,  reklam, itp. Ponadto powielanie tych samych treści bądź takich które można uznać za spam jest surowo zabronione.

  2. Promocja ogłoszeń użytkowników komercyjnych na portalu nasze-radio.nl w kategorii “ogłoszenia” oraz na antenie Nasze-Radio obejmuje promocję w radiu jak również szereg usług w serwisie.

   1. W przypadku użytkowników komercyjnych (tj. firm, przedsiębiorstw, organizacji,  instytucji itp.) długość spotów reklamowych jest jednorazowo ograniczony w czasie antenowym od 15 sekund do 30 sekund. Treść spotu reklamowego redagowana jest za pomocą dostępnego na portalu nasze-radio.nl kreatora bądź w formie gotowego nagrania spełniającego standardy jakości i treści. Po dokonaniu płatności należy przesłać szczegóły zamówionej reklamy. Akceptacja scenariusza przez zleceniodawcę i Polskie-Radio rozpoczyna proces produkcji spotu reklamowego. Wyprodukowany spot reklamowy po otrzymaniu przez Polskie-Radio akceptacji zleceniodawcy zostanie wyemitowany na antenie Nasze-Radio. Dostępne są również “speed reklamy” (patrz punkt 1.1.1. regulaminu). Spoty reklamowe publikowane na antenie Nasze-Radio są płatne. Płatności można dokonać za pośrednictwem usługi iDeal lub systemy PayPal. Cennik spotów reklamowych dostępny jest dla użytkowników komercyjnych w załączniku nr1(Załącznik1).

   2. Do dyspozycji użytkowników komercyjnych jest również wizytówka radiowa która ograniczona jest do 15 sekund czasu antenowego. Wizytówka ma charakter informacyjny dla potencjalnych odbiorców, zatem może zawierać dane adresowe i kontaktowe, jednak nie może przybierać formy spotu reklamowego bądź stanowić reklamy samej w sobie. Treść wizytówki reklamowej redagowany jest za pomocą dostępnego na portalu nasze-radio.nl kreatora bądź w formie gotowego nagrania spełniającego standardy jakości i treści. Po dokonaniu płatności należy przekazać do Polskie-Radio treść wizytówki radiowej. Akceptacja treści wizytówki radiowej przez Polskie-Radio rozpoczyna proces produkcji. Wyprodukowana wizytówka po otrzymaniu przez Polskie-Radio akceptacji zostanie wyemitowana na antenie Nasze-Radio.  Wizytówki radiowe publikowane na antenie Nasze-Radio są płatne. Płatności można dokonać za pośrednictwem iDeal lub systemy PayPal. Cennik wizytówek radiowych dostępny jest dla użytkowników komercyjnych załączniku nr1 (Załącznik1).

   3. Użytkownik komercyjny portalu nasze-radio.nl posiada możliwość darmowej rozbudowy swojego profilu umieszczając w nim dodatkowe informacje kontaktowe.

   4. Promocja ogłoszeń w portalu nasze-radio.nl obejmuje również banery reklamowe na stronie głównej serwisu, na podstronie kategorii “ogłoszenia” oraz w formie mini banerów reklamowych wyświetlanych pomiędzy poszczególnymi ogłoszeniami. Projekty banerów reklamowych w formacie .jpg i wymaganych wymiarach (odpowiednio: 170 x 180; 170 x 200; 170 x 310; 400 x 110; 1200 x 400) należy dostarczyć do Polskie-Radio po dokonaniu płatności za usługę. Po akceptacji projektu i otrzymaniu potwierdzenia zapłaty za usługę baner zostanie umieszczony na stronie serwisu nasze-radio.nl zgodnie z warunkami zakupionej usługi. Banery reklamowe w portalu nasze-radio.nl są płatne, a ich cena uzależniona jest od wymiarów baneru  oraz umiejscowienia na stronie głównej portalu lub na wybranych podstronach. Płatności można dokonać za pośrednictwem iDeal lub systemy PayPal. Dokładny cennik banerów reklamowych dostępny jest dla użytkowników komercyjnych załączniku nr3 (Załącznik3).

   5.  Użytkownicy indywidualni i komercyjni chcąc wyeksponować swoje ogłoszenie w danej kategorii i/lub na stronie głównej mogą skorzystać z usługi “wyróżnienia ogłoszenia” bądź “podbicia ogłoszenia”. Wyróżnienie ogłoszenia w kategorii praca nada ogłoszeniu użytkownika niebieskie tło stając się bardziej zauważalne. Podbicie ogłoszenia przeniesie ogłoszenie jednorazowo na szczyt listy ogłoszeń. Wyróżnienie jak i podbicie są usługami płatnymi. Płatności można dokonać za pośrednictwem usługi iDeal lub systemy PayPal.

   6. Ponowne umieszczenie ogłoszenia o tej samej treści możliwe jest dopiero po wygaśnięciu poprzedniego ogłoszenia. Powielanie tych samych treści ogłoszeń traktowane będzie jako spam. Każde ogłoszenie w kategorii “ogłoszenia” musi być zgodne z zasadami zawartymi w punktach 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. regulaminu.

 2. Za pośrednictwem kategorii “Imprezy i Eventy” użytkownicy portalu nasze-radio.nl mogą uzyskać informacjie o zbliżających się wybranych imprezach, wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach polonii, itp. na terenie Holandii.

 3. Wszystkie sprawy nieobjęte w  regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie przez zespół Polskie-Radio.

 4. Polskie-Radio zastrzega sobie prawo do edycji i/lub moderacji wszelkich treści publikowanych na portalu nasze-radio.nl i nagrań odtwarzanych na antenie Nasze-Radio.

  1. Polskie-Radio zastrzega sobie prawo do zmiany czasu emisji wszystkich nagrań tj. reklam, wizytówek, pozdrowień, audycji sponsorowanych i niesponsorowanych itp. oraz zmiany czasu trwania emisji nagrania.

  2. Nagranie zaakceptowane przez zleceniodawcę i/lub wyemitowane na antenie Nasze-Radio nie podlega reklamacji.

  3. Polskie-Radio zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji usługi ze względu na zaistniałe problemy losowe tj. braki w dostawach energii elektrycznej itp.

 5. Użytkownik akceptując powyższy regulamin zrzeka się wszelkich przyszłych roszczeń od Polskie-Radio i podmiotów z nim związanych.

 6. Polskie-Radio zastrzega sobie prawo do odmowy dalszej realizacji usługi ze względu na trudności wynikające ze współpracy ze zleceniodawcą usługi. Usługobiorca który otrzyma odmowę dalszej współpracy zrzeka się jakichkolwiek roszczeń od Polskie-Radio.

 7. W przypadku niezrealizowania usługi przez Polskie-Radio, usługobiorca otrzyma zwrot wartości kosztów usługi pomniejszonych o koszty poniesione przez Polskie-Radio.

 8. Polskie-Radio zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron portalu nasze-radio.nl oraz przerwania emisji publikacji na antenie Nasze-Radio bez podawania przyczyny takiego działania i wcześniejszego informowania użytkowników.

 9. Polskie-Radio deklaruje chęć polubownego rozstrzygania wszelkich kwestii spornych zaistniałych w procesie współpracy z usługobiorcami bądź ich niezadowolenia z poziomu świadczonych przez Polskie-Radio usług w celu osiągnięcia konsensusu na linii Polskie-Radio - klient.

 10. Powyższy regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji. Polskie-Radio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie które obowiązują od momentu ich opublikowania.

 

Pozdrawiamy zespół Nasze-radio