Konwencja Haska
06 Luty 2018
Konwencja Haska dotyczy cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę kraju. Celem konwencji Haskiej jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom uprowadzenia dzieci. Postępowanie prawne na mocy Konwencji Haskiej ma na celu przywrócenie stanu faktycznego i prawnego który istniał przez bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem dziecka. Jest to narzędzie umożliwiające odzyskanie dziecka bezprawnie uprowadzonego albo bezprawnie zatrzymanego.
Art. 3 Konwencji Haskiej mówi o tym iż uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka jest bezprawne w rozumieniu Konwencji Haskiej jeśli nastąpiło naruszenie prawa do opieki przyznanego przez ustawodawstwo państwa, w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem oraz, jeżeli w chwili uprowadzenia lub zatrzymania prawo było skutecznie wykonane.
Nawiązując do art. 3 Konwencji Haskiej uprowadzenie nastąpi gdy wyjazd dziecka do innego państwa nastąpi z pominięciem zgody drugiego rodzica bądź w którym wyjazd dziecka do innego państwa miał zgodę drugie rodzica ale okres ustalonego wyjazdu został przedłużony decyzja rodzica bez zgody drugiego .
Osoby takie mogą domagać się powrotu dziecka na podstawie art. 4 czyli jeśli dziecko nie ukończyło 16 lat i zostało bezprawnie uprowadzone bądź zatrzymane jednego państwa które jest strona w Konwencji do innego państwa które jest również strona w Konwencji.
Wnioski o powrót dziecka sporządzone są w kraju gdzie dziecko nieprawidłowo przebywa. Wnioski można złożyć do tzw. organu centralnego. W Polsce jest to ministerstwo sprawiedliwości w Warszawie. Organ centralny przekazuje taki wniosek do organu centralnego Państwa, do którego dziecko zostało uprowadzone.
Wniosek można również złożyć w sadzie rodzinnym. Zostaną one przekazane do Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wniosku należy załączyć wszystkiego niezbędne dokumenty, pełnomocnictwa dla organu centralnego państwa wezwanego. Zarówno wniosek, jak i pełnomocnictwa powinny być podpisane przez wnioskodawcę. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a następnie należy je przetłumaczyć na język urzędowy państwa w którym przebywa dziecko. Koszt tłumaczenie i złożenia dokumentów obciążają wnioskodawcę.
Konwencja Haska przyjmuje jako zasadę niezwłoczny powrót dziecka do państwa miejsca jego stałego pobytu (art.12 ust. 1) Organ orzekający państwa, do którego dziecko zostało bezprawnie uprowadzone lub zatrzymane jest zobowiązany do zarządzenia jego niezwłocznego powrotu. Wniosek o wydanie dziecka należy złożyć niezwłocznie jednak nie później niż w terminie jednego roku. Jeśli od dnia uprowadzenia upłynął rok, wydanie dziecka jest wykluczone, jeżeli drugi rodzic udowodni, że dziecko przystawało się już do swojego nowego środowiska.
Warto również dodać ze w ramach postępowania Konwencji Haskiej jest możliwa porozumienia mediacyjnego, który umożliwia zawarcie porozumienia bez orzeczenia sądu. Wiele sądów oferuje postępowanie mediacyjne. Sąd orzeka o powrocie dziecka jeśli mediacja nie przyniesie efektu.
Należy pamiętać że postępowanie sądowe to duże obciążenie psychiczne dla rodziców ale i dziecka.


Kancelaria prawna Cicek
Hoefkade 1414
2525 HN Den Haag

M: 0684420426
E: kancelaria@cicekadvocatuur.nl
www.cicekadvocatuur.nl