Regulamin konkursu
01 Listopad 2018
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „Zbieraj znaczki”

I. INFORMACJE WSTĘPNE
1. Nazwa loterii: "Zakupy za znaczki".
Podmiot urządzający loterię (Organizator): Grupa Medialna Nasze-Radio.nl (wydawca „Informatora Polonijnego Nasze-Radio.nl”) kontakt: info@nasze-radio.nl
2. Obszar, na którym będzie urządzana loteria: Loteria będzie odbywała się na terenie Holandii (dokładnie w punktacj dystrybucji „Informatora Polonijnego Nasze-Radio.nl”)
3. Czas trwania loterii: 15 listopada 2018 r. – 1 marca 2019 r.
4. Termin rozpoczęcia i zakończenia dystrybucji towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej: 15 listopada 2018 r. – 25 luty 2019 r.

II. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA LOTERII
1. W loterii mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, będące czytelnikami „Informatora Polonijnego Nasze-Radio.nl”.
2. Z udziału w loterii wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin, jak również pracowników firm partnerujących loterii oraz członków ich najbliższych rodzin.
2.1. W/w ograniczenie obowiązuje przez okres od 15 listopada 2018 r. - 1 marca 2019 r.
3. Przystąpienie do loterii jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem, zrozumieniem go i akceptacją jego warunków przez uczestnika gry, który oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii.
4. Dane osobowe uczestników loterii przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem loterii, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom, w tym również poprzez publikację imiennej listy osób nagrodzonych w środkach masowego przekazu za zgodą uczestników loterii wyrażoną wysłaniem swojego zdjęcia z „Informatorem Polonijnym Nasze-Radio.nl” na adres e-mail organizatora info@nasze-radio.nl.
4.1. Uczestnicy loterii przystępując do loterii, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a także wyrażają zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora loterii ich danych osobowych oraz wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.
5. Regulamin loterii jest do wglądu na stronie oranizatora pod adresem https://nasze-radio.nl/pl/poradniki.html w zakładce konkursy.
6. Wszystkie kupony, które biorą udział w loterii muszą być kuponami oryginalnymi, wyciętymi z gazety (niedopuszczalne są kupony powielane: kserowane, skanowane, itp.), czytelnymi i nieuszkodzonymi (za kupon uszkodzony, a więc nieważny, uznaje się kupon przerwany lub zniszczony w taki sposób, że niemożliwe jest odczytanie zapisanych na nim informacji).
7. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w działalności Poczty PostNL oraz firm kurierskich, świadczących usługi na rzecz uczestników loterii i odwrotnie.
8. Określony w regulaminie warunek wysłania zdjęcia z „Informatorem Polonijnym Nasze-Radio.nl”we wskazanym terminie uważa się za spełniony, gdy email w tym terminie znajdzie się w skrzynce odbiorczej Organizatora (info@nasze-radio.nl)
9. Loteria prowadzona jest przez Grupę Medialną Nasze-Radio.nl, i oddelegowani przez nią pracownicy zajmują się regulaminem loterii, rejestrowaniem zgłoszeń, rozpatrywaniem reklamacji i wydawaniem nagród. Nagrodę otrzymuje uczestnik, który spełni wymagania określone w regulaminie.
10. Pod pojęciem "Polski Sklep" należy rozumieć dowolnie wybrany przez siebie polski sklep z polskimi artykułami, lub bistro, restauracja na terenie Holandii, w którym dystrybuowany jest „Informator Polonijny Nasze-Radio.nl”. W przypadku braku miesięcznika w Waszym sklepie, należy poprosić właściciele o kontakt z Organizatorem (patrz III pkt 3)

III. ZASADY UDZIAŁU W GRZE
1. Loteria składa się z 3 miesięcy wydawniczych, oraz comiesięcznego losowania.
2. Co miesiąc, od 15 listopada 2018 r. – 25 luty 2019 r. na łamach „Informatora Polonijnego Nasze-Radio.nl” publikowane będą kupony. Każdy kupon będzie numerowany od 1 do 3.
3. Aby wziąć udział w loterii, Czytelnicy muszą wycinać kupony publikowane co miesiąc, zebrać z nich zestaw 3 kuponów, następujących po sobie i komplet taki zachować, a na adres email Organizatora (info@nasze-radio.nl) wysłać swoje zdjęcie z kuponami naklejonymi na karte kupnów. Zestaw kuponów musi stanowić nieprzerwany ciąg, w którym nie brakuje żadnego numeru kuponu oraz żaden numer nie może się powtarzać, zastępując numer brakujący. Czytelnik, któremu brakuje kuponów z wydań papierowych do pełnego kompletu 3 kuponów, może je uzupełnić poprzez poproszenie właściciela swojego sklepu o zorganizowanie kolportażu w swoim sklepie. Właściciel takiego sklepu może skontaktować się z Organizatorem poprzez adres e-mail (info@nasze-radio.nl).
4. Czytelnicy mogą włączyć się do loterii w dowolnym momencie, jednak najpóźniej 25 luty 2019 r., kiedy mija ostatnia szansa na możliwość zebrania 3 kolejnych kuponów. Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia jeden przesłany komplet, złożony z 3 kolejnych oryginalnych kuponów (kuponów wycinanych z gazety). Ponieważ „Informator Polonijny Nasze-Radio.nl” jest darmowy, Organizator zastrzega że jedna osoba może wysłać jeden kupon. Czytelnicy mogą zwiększyć swoje szanse w losowaniu, poprzez poproszenie rodziny i przyjaciół aby wzięli udział w zabawie. W takim przypadku, osoby te muszą spełnić wszystkie warunki jak każdy inny uczestnik konkursu. W przypadku przesłania kilku kompletów kuponów przez jedną osobę, zgłoszenie to będzie traktowane jako pojedyncze zgłoszenie.
5. W grze będzie możliwość wysłania również co miesiąc jednego kuponu, który uprawnia do wzięcia udziału w comiesięcznym losowaniu nagrody na tych samych zasadach jak w losowaniu nagrody głównej (e-mail ze zdjęciem). Przy czym losowania pośrednie będą miały miejsce 20 grudnia 2018 i 20 stycznia 2019. A udział w nich wezmą zgłoszenia wysłane odpowiednio do 19 grudnia 2018 i 19 stycznia 2019
6. Uczestnik kóry zostanie wyslosowany jako zwycięzca poszczególnych loterii wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz wyraża zgodę na udział w sesji zdjęciowej podczas wręczania nagród, na warunkach podanych we wczesniejszych punktach niniejszego regulaminu.
7. W trakcie gry przeprowadzone zostaną 3 losowania. Zgłoszenia na konkurs miesięczny, które dotrą do Organizatora po w/w terminach, nie wezmą udziału w nastepnym losowaniu. 8. Wraz z każdym zestawem kuponów Uczestnik loterii oświadcza, że zapoznał się z regulaminem loterii, zrozumiał go i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie oświadcza, że w rozumieniu niniejszego regulaminu nie jestem pracownikiem Organizatora oraz członkiem jego najbliższej rodziny (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Nie jestem także stałym współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliższej rodziny, jak również nie jestem pracownikiem firm partnerujących loterii ani członkiem jego najbliższej rodziny. A także wyraża zgodę na przetwarzanie przez Grupę Medialną Nasze-Radio.nl podanych przez siebie danych osobowych w celach marketingowych. Oświadcza, że został/została poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także dobrowolności ich podania.

IV. NAGRODY
I losowanie 20 grudnia 2018
Zakupy w polskim sklepie na kwotę 50 euro (pięćdziesiąt euro)
II losowanie 20 stycznia 2019
Zakupy w polskim sklepie na kwotę 50 euro (pięćdziesiąt euro)
III losowanie
Nagroda 1. Zakupy w polskim sklepie na kwotę 200 euro (dwieście euro)
Nagroda 2. Zakupy w polskim sklepie na kwotę 100 euro (sto euro)
Nagroda 3. Zakupy w polskim sklepie na kwotę 50 euro (pięćdziesiąt euro)
Nagroda 4. Deser dla dwojga w Karczmie Polski Stół w Hadze
Zdobywcom żadnej z nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do przekazania prawa do niej osobie trzeciej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagrody wygranej przez Zwycięzcę loterii (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca). W sytuacji kiedy zwycięzca nie będzie w stanie okazać kuponu, lub nie będzie mógł odebrać nagrody w umówionym terminie, nagroda przepada. Do Organizatora należeć będzie decyzja czy powtórzyć losowanie.

V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Przyznanie nagród odbędzie się w drodze losowań.
2. Pierwsze losowanie nagród odbędzie się 20 grudnia 2018. Aby wziąć udział w tym losowaniu, najpóźniej do dnia 19 grudnia 2018r. do godz. 00.00 należy przysłać na adres email info@nasze-radio.nl swoje zdjęcie z "Informatorem Polonijnym Nasze-Radio.nl". Kupon z niniejszej gazety uprawnia do odbioru nagrody w przypadku wylosowania. Wraz ze zgłoszeniem uczestnik potwierdza że zapoznał się z regulaminem.
3. Drugie losowanie nagród odbędzie się 20 stycznia 2019. Aby wziąć udział w tym losowaniu, najpóźniej do dnia 19 stycznia 2019r. do godz. 00.00 należy przysłać na adres email info@nasze-radio.nl swoje zdjęcie z "Informatorem Polonijnym Nasze-Radio.nl". Kupon z niniejszej gazety uprawnia do odbioru nagrody w przypadku wylosowania. Wraz ze zgłoszeniem uczestnik potwierdza że zapoznał się z regulaminem.
4. Trzecie losowanie nagród nagród odbędzie się 10 marca 2019. Aby wziąć udział w tym losowaniu, najpóźniej do dnia 9 marca 2019r. do godz. 00.00 należy przysłać na adres email info@nasze-radio.nl swoje zdjęcie z kartą na kupony z naklejonym kompletem kuponów. Karta kuponów z kompletem znaczków z gazety uprawnia do odbioru nagrody w przypadku wylosowania. Wraz ze zgłoszeniem uczestnik potwierdza że zapoznał się z regulaminem.
5. Losowania odbędą się w siedzibie Grupa Medialna Nasze-Radio.nl, i będą wykonane przez praconików do tego wyznaczonych.
6. Zwycięzca losowania miesięcznego, po okazaniu kuponu, ma prawo wziąć udział w glównym losowaniu. Organizator w tym celu pozostawia oryginalny znaczek uczestnikowi, przy czym zastrzega że zgubienie go, dyskawlifikuje uczestnika, ponieważ w losowaniu głównym mogą brać udział tylko karty z kompletem znaczków.
7. Wyniki losowań zostaną podane na łamach "Informatora Polonijnego Nasze-Radio.nl" oraz na portalu i w radiu www.Nasze-Radio.nl.
8. Raz wylosowane karty podczas każdego z losowań nie wracają do ponownego losowania. Po wylosowaniu koperty sprawdza się, czy spełnione są warunki. Jeśli nie są one spełnione, zgłoszenie zostaje odrzucone, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku.
9. Promocji nie podlegają wyroby tytoniowe, alkohol i napoje alkoholowe.

VI. ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD
1. Lista laureatów pierwszego, drugiego i trzeciego losowania opublikowana zostanie w „Informatorze Polonijnym Nasze-Radio.nl” oraz na stronie www.nasze-radio.nl dzień po każdym z losowań.
2. Ostateczny termin odbioru nagród zostanie ustalony indywidualnie, lecz nie może być póniej niż dwa tygodnie po ogłoszeniu wyników. Termin deseru dla dwojga w karczmie Polski Stół zostanie ustalony pomiędzy zwycięzcą a karczmą Polski Stół.
3. Nieodebranie nagród z losowania: pierwszego, drugiego i trzeciego w przewidzianym terminie oznacza rezygnację z nagrody. Nieodebrane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie Organizator ma prawo do decydowania według własnej woli i interesu.