Windykacja zagraniczna – jak odzyskać długi od kontrahentów
06 Luty 2018
Europa „bez granic” i wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowały, że rodzimi przedsiębiorcy bardzo chętnie podejmują współpracę z zagranicznymi kontrahentami, wśród których niestety zdarzają się i tacy, którzy nie regulują swoich zobowiązań w terminie. W takiej sytuacji przedsiębiorca zwykle nie bardzo wie jakie kroki prawne może podjąć, skoro standardowe wezwanie do zapłaty i przypominanie o zaległych płatnościach nie przynoszą rezultatów, z kolei przed wytoczeniem powództwa sądowego powstrzymują go przede wszystkim znaczne koszty prowadzenia takiego postępowania, jak również nieznajomość prawa kraju z którego dłużnik pochodzi, rozwiązanie stanowić może jednakże postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty.
Instytucja europejskiego nakazu zapłaty uregulowana została w rozporządzeniu (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. Jej celem jest przede wszystkim uproszczenie, przyspieszenie i ograniczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach transgranicznych dotyczących bezspornych roszczeń pieniężnych.
Postępowanie poprzedzające wydanie europejskiego nakazu zapłaty nie wymaga więc osobistego stawiennictwa stron postępowania w sądzie, lecz opiera się na standardowych formularzach, podejmując jakiekolwiek działania, strony zobowiązane są więc wypełnić określony formularz, w odpowiednim terminie. Pamiętać jednakże należy, że skorzystanie z instytucji europejskiego nakazu zapłaty uzależnione zostało od spełnienia określonych warunków, nie każda sprawa będzie więc mogła być rozpoznana w tym trybie. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do transgranicznych spraw cywilnych i handlowych, bez względu na rodzaj sądu lub trybunału.
Przez sprawę transgraniczną należy z kolei rozumieć sprawę, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę, a więc np. wówczas gdy jeden przedsiębiorca pochodzi z Polski, a drugi z Niemiec bądź Francji.
Wskazane rozporządzenie nie ma jednakże zastosowania do spraw skarbowych, celnych lub administracyjnych, ani dotyczących odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, a także spraw dotyczących praw majątkowych wynikających ze stosunków małżeńskich, testamentów i dziedziczenia, upadłości, postępowania związanego z likwidacją niewypłacalnych spółek lub innych osób prawnych, postępowań pojednawczych, układów oraz innych analogicznych postępowań, zabezpieczenia społecznego oraz roszczeń wynikających z zobowiązań pozaumownych, chyba że są one przedmiotem umowy między stronami lub nastąpiło uznanie długu lub dotyczą długów oznaczonych wynikających ze współwłasności mienia. Ponadto, przepisy rozporządzenia nie dotyczą Danii.
Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o wydanie europejskiego nakazu zapłaty jest z reguły sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, tak samo jak na gruncie obecnie obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeśli więc pozwanym jest spółka bądź osoba prawna, wówczas jej miejsce zamieszkania jest w miejscu w którym znajduje się jej statutowa siedziba, lub główny organ zarządzający lub główne przedsiębiorstwo.
Postępowanie o wydanie europejskiego nakazu zapłaty inicjowane jest pozwem, który składany jest przy użyciu formularza. Pozew musi zawierać: nazwy lub imiona i nazwiska oraz adresy stron, a także, w odpowiednich przypadkach, ich przedstawicieli oraz oznaczenie sądu, do którego kierowany jest pozew; kwotę dochodzonego roszczenia, w tym kwotę roszczenia głównego oraz, stosownie do okoliczności, odsetki, kary umowne i koszty; jeżeli powód dochodzi odsetek – stawkę odsetek oraz okres, za jaki żąda odsetek, chyba że zgodnie z prawem państwa członkowskiego wydania odsetki ustawowe doliczane są automatycznie do roszczenia głównego; uzasadnienie roszczenia, w tym opis okoliczności wskazanych jako podstawa roszczenia oraz, w odpowiednich przypadkach, żądanych odsetek; opis dowodów na poparcie roszczenia; okoliczności uzasadniające właściwość sądu oraz uzasadnienie transgranicznego charakteru sprawy.
Ponadto, pozew zawierać musi oświadczenie powoda, że podane informacje są zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przekonaniem prawdziwe oraz że przyjmuje on do wiadomości, iż umyślne podanie nieprawdziwych informacji może skutkować zastosowaniem odpowiednich sankcji zgodnie z prawem państwa członkowskiego wydania. Jeżeli pozew został prawidłowo wniesiony i nie podlegał odrzuceniu, wówczas sąd, tak szybko jak to możliwe, zwykle w terminie 30 dni od wniesienia pozwu, wydaje europejski nakaz zapłaty, w którym wskazane jest, iż pozwany powinien zapłacić powodowi wskazaną w nakazie kwotę bądź powinien wnieść sprzeciw w terminie 30 dni od doręczenia mu nakazu.
Europejski nakaz zapłaty jest następnie doręczany pozwanemu. W przypadku wniesienia sprzeciwu w terminie, dalsze postępowanie odbywa się przed właściwymi sądami w państwie członkowskim wydania, chyba że powód wyraźnie zażądał w takim przypadku zakończenia postępowania, powód może zatem zastrzec, że nie będzie przystępował do postępowania sądowego jeśli wydany nakaz upadnie.
Jeśli jednakże sprzeciw w zakreślonym terminie nie wpłynie do sądu, wówczas sąd wydania niezwłocznie stwierdza wykonalność europejskiego nakazu zapłaty, i w takim przypadku możliwa jest egzekucja zasądzonej kwoty. Co istotne, jeśli europejski nakaz zapłaty, stał się wykonalny w państwie członkowskim wydania, jest on uznawany i wykonywany również w innych państwach członkowskich bez potrzeby stwierdzania wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu.


Kancelaria prawna Cicek
Hoefkade 1414
2525 HN Den Haag

M: 0684420426
E: kancelaria@cicekadvocatuur.nl
www.cicekadvocatuur.nl